biuro@lozinska-adwokat.pl

Jazda po alkoholu – co grozi kierowcy?

Jazda po alkoholu – co grozi kierowcy?

jazda po alkoholu adwokat wrocław

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Za jazdę po alkoholu bezspornie grożą poważne konsekwencje prawne. Rodzaj  sankcji karnych zależy od tego, czy czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo, czy wykroczenie.

Jazda po alkoholu w stanie nietrzeźwości

Jazda po alkoholu może stanowić zarówno przestępstwo, jak i wykroczenie. Kwalifikacja prawna zależy od stwierdzonej zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu.

Definicję stanu nietrzeźwości zawiera art. 115 par. 16 Kodeksu karnego oraz art. 46 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kierujący w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo, o którym mowa w art. 178a par. 1 Kodeksu karnego.

Jazda w stanie po użyciu alkoholu

Kodek wykroczeń posługuje się natomiast pojęciem stanu po użyciu alkoholu.

Definicja stanu po użyciu alkoholu znajduje się w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
Jazda w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie określone w art. 87 par. 1 Kodeksu wykroczeń.

Kara za jazdę po alkoholu

W przypadku zakwalifikowania jazdy po alkoholu jako przestępstwo, kierującemu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Ponadto, sąd ma obowiązek orzec środki karne w postaci:

  • świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych oraz
  • zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata.

Sprawca przestępstwa z art. 178a par. 1 kk może starać o warunkowe umorzenie postępowania karnego (przeczytaj również: Warunkowe umorzenie postępowania karnego). 

 

Z kolei zgodnie z Kodeksem wykroczeń, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

W razie popełnienia ww. wykroczenia, sąd również obligatoryjnie orzeka wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.  

 

 

adwokat wrocław