biuro@lozinska-adwokat.pl

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron adwokat

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron jest pojęciem szerszym niż rozwód bez orzekania o winie.

Przez rozwód za porozumieniem stron należy bowiem rozumieć nie tylko zgodny wniosek o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, ale i porozumienie małżonków w istotnych sprawach rodziny, jeśli posiadają oni wspólne małoletnie dziecko.

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia. Postanowienia rozwodzących się małżonków objęte ich porozumieniem co do zasady są skuteczniejsze, dobrowolnie przez nich respektowane i trwalsze. 

Rozwód za porozumieniem stron co do winy

Rozwód za porozumieniem stron w najczęściej występującej formie obejmuje zgodny wniosek małżonków o zaniechanie orzekania o winie (przeczytaj również: Przesłanki rozwodu).  

Sąd bowiem co do zasady ma obowiązek orzec, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (przeczytaj również: Rozwód z orzeczeniem o winie), a jedynie wyjątkowo – na zgodne żądanie stron – może odstąpić od orzekania o winie.

Nie jest jednak wykluczone, że małżonkowie osiągną porozumienie co do innego stanowiska w zakresie winy. 

W przypadku, gdy pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Rozwód za porozumieniem stron w kwestiach dotyczących dziecka

Rozwód za porozumieniem stron może oznaczać również wypracowanie kompromisu w kwestiach dotyczących wspólnego małoletniego dziecka.

W wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka:

  • o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, 
  • o kontaktach rodziców z dzieckiem, 
  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Na zgodny wniosek stron sąd w ogóle nie ingeruje w terminy i zakres kontaktów z dzieckiem, pozostawiając tę kwestię w całości uzgodnieniom rozwodzących się rodziców. 

Sąd nie może jednak mieć wątpliwości, że stan relacji między stronami umożliwi im współdziałanie i współpracę w sprawach dotyczących ich dziecka. 

Strony mogą także uzgodnić wysokość alimentów na dziecko, choć nie jest to sprawa dotyczące bezpośrednio małżonków. Sąd nie musi przychylić się do zgodnego wniosku stron dotyczącego alimentów, jednak co do zasady je uwzględnia. 

 

Podział majątku za porozumieniem stron w procesie o rozwód

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

W praktyce wyłącznie uzgodniony przez strony podział majątku nie będzie prowadził do znaczącego wydłużenia procesu o rozwód. Strony muszą zatem być zgodne co do składników majątku wspólnego, ich wartości i sposobu podziału majątku, jak również udziałów w majątku wspólnym czy rozliczenia nakładów i wydatków z majątku osobistego. Z tej też przyczyny wniosek ten jest rzadko zawierany w pozwie o rozwód.

W przypadku braku zgody pomiędzy byłymi małżonkami sprawa o podział majątku wspólnego rozstrzygana jest w odrębnym postępowaniu sądowym.

Natomiast jeśli strony chcą dokonać zgodnego podziału majątku wspólnego, to najczęściej zawierają u notariusza umowę o podział majątku wspólnego. W ten sposób mogą szybko uregulować i uporządkować swoje sprawy majątkowe (przeczytaj również: Podział majątku po rozwodzie).

 

adwokat wrocław