biuro@lozinska-adwokat.pl

PODZIAŁ MAJĄTKU Wrocław

Wrocław - Adwokat Agnieszka Łozińska prowadzi sprawy o podział majątku, zniesienie współwłasności i dział spadku

Adwokat - sprawy o podział majątku po rozwodzie

Adwokat Agnieszka Łozińska świadczy pomoc prawną w sprawach o podział majątku, który prędzej czy później byli małżonkowie przeprowadzają po orzeczeniu rozwodu. Usługi prawne udzielane są przede wszystkich na terenie miasta Wrocław i w okolicach (Oława, Trzebnica, Strzelin i inne dolnośląskie miasta). Podział majątku po rozwodzie może zostać przeprowadzony polubownie w drodze umowy zawartej przed notariuszem albo na drodze postępowania sądowego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Łozińskiej we Wrocławiu udziela w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie wsparcia prawnego, które obejmuje:

 • porady prawne w sprawach majątkowych po rozwodzie,
 • prowadzenie spraw sądowych o podział majątku przed sądami wszystkich instancji,
 • ustalanie składników majątku osobistego, jak również majątku wspólnego po rozwodzie,
 • opracowywanie propozycji sposobu podziału majątku wspólnego,
 • wyliczenie uiszczonych rat kredytu od dnia powstania rozdzielności majątkowej,
 • rozliczanie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, a także z majątku wspólnego na majątek osobisty,
 • uwzględnienie wydatków poniesionych na nieruchomość wspólną z majątku osobistego,
 • organizacja, koordynowanie oraz nadzorowanie polubownego podziału majątku przed notariuszem.
 

Adwokat w sprawach współwłasności

Kancelaria Adwokacka udziela porad prawnych z zakresu zniesienia współwłasności, a nadto oferuje:
 
 • prowadzenie spraw sądowych o zniesienie współwłasności przed sądami wszystkich instancji,
 • przygotowanie wniosku o zniesienie współwłasności wraz z niezbędną dokumentacją,
 • rozliczanie nakładów, a także wydatków na nieruchomość wspólną,
 • uwzględnienie uiszczonych rat kredytu oraz uzyskanych korzyści z nieruchomości wspólnej,
 • przygotowywanie wniosków w sprawie zarządu nieruchomością wspólną,
 • sporządzanie umów regulujących sposób korzystania z nieruchomości, w szczególności umów o podział nieruchomości do korzystania przez poszczególnych współwłaścicieli (podział quod usum) czy o zarządzanie nieruchomością.

Adwokat w sprawie o dział spadku

Poza poradami prawnymi w sprawach o dział spadku, Adwokat Wrocław Agnieszka Łozińska zajmuje się także:

 • prowadzeniem spraw sądowych o dział spadku przed sądami wszystkich instancji,
 • sporządzaniem wniosku o dział spadku wraz z niezbędną dokumentacją,
 • wyliczaniem nakładów, jak również wydatków na nieruchomość spadkową na potrzeby postępowania działowego,
 • przygotowywaniem wniosków w sprawie zarządu nieruchomością spadkową,
 • sporządzaniem porozumień regulujących sposób korzystania z nieruchomości.

Zobacz inne usługi prawne:

adwokat wrocław