biuro@lozinska-adwokat.pl

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka Wrocław - Adwokat Agnieszka Łozińska

Upadłość konsumencka Pomoc prawna

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu świadczy profesjonalne usługi prawne w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria jako jedna z niewielu posiada duże doświadczenia praktyczne przed sądami upadłościowymi. Pomoc prawną świadczymy w formie:

  • porad prawnych,
  • analiz prawnych indywidualnych spraw pod względem spełnienia przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
  • pomocy przy sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i skompletowaniu załączników,
  • kompleksowej obsługi prawnej obejmującej także reprezentację w sądzie upadłościowym.

Co to jest upadłość konsumencka?

Postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej potocznie nazywane jest upadłością konsumencką. Spotyka się także określenia takie jak bankructwo konsumenckie czy bankructwo osoby fizycznej. Postępowanie to regulują przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. 

Upadłość konsumencka jest procedurą oddłużeniową w przypadku niezawinionej niewypłacalności dłużnika. Oddłużenie to z reguły wiąże się ze zobowiązaniem dłużnika do pokrycia przynajmniej części swych zobowiązań. 

Ostatecznie jednak, upadłość konsumencka skutkuje umorzeniem zobowiązań nieuregulowanych na skutek likwidacji masy upadłościowej, czy wykonania planu spłaty wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłości konsumencką?

Zgodnie z art. 491(1)  ww. ustawy, konsumencką zdolność upadłościową posiadają osoby fizyczne, do których nie stosuje się przepisów działu II tytułu I części pierwszej. Taka regulacja pozwala przyjąć, że postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej może być prowadzone wobec:

  • osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 5 ust. 1 ww. ustawy, 
  • wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, taką jak komandytariusze w spółkach komandytowych, akcjonariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych (art. 5 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy),
  • osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, którzy są wyłączeni z zakresu stosowania przepisów tytułu I działu II mocą art. 6 pkt 5 ww. ustawy, jeżeli obok gospodarstwa rolnego nie prowadzą innego przedsiębiorstwa.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej stwarza możliwość oddłużenia niewypłacalnego dłużnika. Daje więc szansą na nowy start życiowy wolny od długów. Stanowi pewien przywilej dla dłużników, którzy popadli w stan zadłużenia bez własnej winy. Z tego też powodu ustawa stawia się dłużnikom  stosunkowo dużo rygorystycznych wymagań.

Przede wszystkim Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli dłużnik:

  • doprowadził do swojej niewypłacalności lub
  • istotnie zwiększył jej stopień

umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dłużnik musi zatem przekonać Sąd, że stał się niewypłacalny bez swojej winy.

Sąd nie uwzględni również wniosku, gdy w ciągu 10 lat przed jego złożeniem w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli postępowanie to umorzono z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika. 

Podobnie Sąd oddali wniosek dłużnika, jeśli dłużnik, mając taki obowiązek, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek nie zostanie również uwzględniony, jeśli w ww. okresie czynność prawna dłużnika prawomocnie uznano za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Powyższe warunki nie są jedynymi, które uniemożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlatego warto skorzystać z porady prawnej przed złożeniem wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej składa się na urzędowym formularzu. Wzór wniosku można znaleźć TUTAJ

Formularz należy dokładnie wypełnić i złożyć w sądzie rejonowym – gospodarczym do spraw upadłościowych. 

Od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobiera się opłatę podstawową, która wynosi 30 zł. Należy ją uiścić przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Potwierdzenie zapłaty należy dołączyć do wniosku. 

Jeśli masz wątpliwości, czy dobrze wypełniłeś wniosek, skorzystaj z usług prawnych naszej Kancelarii. Udzielamy także porad prawnych online (ZOBACZ). Dane do kontaktu znajdziesz TUTAJ.

Zobacz inne usługi prawne:

adwokat wrocław