biuro@lozinska-adwokat.pl

Dokumentacja medyczna nieodpłatna

Dokumentacja medyczna nieodpłatna

RODO pacjent poszkodowany odszkodowanie dokumentacja medyczna prawo medyczne

Dokumentacja medyczna nieodpłatna dzięki RODO

Przepisy wprowadzające RODO

W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Powyższe przepisy  wprowadzające RODO przewidują wiele zmian w dotychczasowych uregulowaniach. Znowelizowana została między innymi ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, podmiot udzielający świadczeń medycznych może pobierać opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Brzmienie tego przepisu się nie zmieniło, niemniej jednak rozszerzono katalog wyjątków od tej zasady.

Dokumentacja medyczna nieodpłatnie, ale tylko po raz pierwszy

W znowelizowanym art. 28 ust. 2a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dodano punkt 1. Obecnie zatem opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy oraz
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Nieodpłatność została przewidziana wyłącznie w sytuacji udostępniania dokumentacji medycznej po raz pierwszy. Przy czym opłaty nie pobiera się za każdym razem, gdy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał.
W pozostałych przypadkach obowiązują dotychczasowe zasady. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mogą więc nadal pobierać opłaty. 

Dokumentacja medyczna odpłatnie czy nie?

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie 4 maja 2019 r. wprowadza ułatwienia dla Pacjentów, ale także usuwa wszelkie niejasności interpretacyjne przepisów RODO. Obecnie nie ma już wątpliwości, że dokumentacja medyczna wydawana Pacjentowi po raz pierwszy jest wolna od opłat.

Ustawodawca szybko zareagował pojawiające się rozbieżności w interpretacji przepisów RODO.

W ocenie bowiem Rzecznika Praw Pacjenta, na podstawie przepisów RODO Pacjenci uzyskali prawo do otrzymania pierwszej kopii dokumentacji medycznej za darmo.

Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych nie zgadzał się z ww. stanowiskiem. Prawo pacjenta do otrzymania dokumentacji medycznej nie jest bowiem tożsame z prawem do bezpłatnego otrzymania pierwszej kopii danych osobowych przysługującym na mocy RODO. Pacjent musiałby więc wykazać, że wnioskuje o realizację prawa na gruncie RODO, aby uzyskać dokumenty nieodpłatnie. Jeśli tego nie zrobiłby, to udostępnienie dokumentacji medycznej powinno było się odbyć na zasadach określonych w ustawy o prawach pacjenta, czyli za odpłatnością.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

adwokat wrocław